سلام دوستان
من توی برنامه م یکسری اعداد دارم که بصورت باینری هستن میخوام به ترتیب اونا رو بخونه حالا هر متغیر شروع کنه به خوندن بیت های اون و اگر هرکدوم یک بود خروچی رو یک و صفر بود صفر کنه ولی فقط عدد اول رو میخونه و حلقه اجرا نمیشه ممنون میشم کمک کنید.
ایا توی اردینو امکانی هست که برنامه رو مرحله به مرحله اجرا کرد؟؟
byte a[11]={11001111,00110011,10101000,11101110,11101100,100 00001,01111110,11110000,11100001,01001001,11111111 };


int led1=2;
int led2=3;
int led3=4;
int led4=5;
int led5=6;
int led6=7;
int led7=8;
int led8=9;
int b[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};


void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(led1,OUTPUT);
pinMode(led2,OUTPUT);
pinMode(led3,OUTPUT);
pinMode(led4,OUTPUT);
pinMode(led5,OUTPUT);
pinMode(led6,OUTPUT);
pinMode(led7,OUTPUT);
pinMode(led8,OUTPUT);
}


void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
for(int i=0;i<=11;i++){


byte c=a[i];
for(int y=0;y<=8;y++){b[y]= bitRead(c,y);


if (b[0]==1){
digitalWrite(led1,HIGH);


}
if (b[1]==1){
digitalWrite(led2,HIGH);

}
if (b[2]==1){
digitalWrite(led3,HIGH);

}
if (b[3]==1){
digitalWrite(led4,HIGH);


}
if (b[4]==1){
digitalWrite(led5,HIGH);

}
if (b[5]==1){
digitalWrite(led6,HIGH);

}
if (b[6]==1){
digitalWrite(led7,HIGH);


}
if (b[7]==1){
digitalWrite(led8,HIGH);

}


}
delay(1500);


}
}