اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

دریافت پیامک با sim 800 L

Collapse
X
 
 • فیلتر
 • زمان
 • Show
Clear All
new posts

  دریافت پیامک با sim 800 L

  با سلام خدمت همه ی دوستان .
  در مورد sim800l سوال دارم.در دریافت پیامک مشکل دارم.کد زیر را نوشته ام:
  [LEFT]#include <mega32a.h>

  // Alphanumeric LCD functions
  #include <alcd.h>

  #include <delay.h>
  #include <string.h>

  #define ctrl_z 0x1a
  #define enter 0x0d

  // char ATE0[]={"ATE0"};
  char *pch=NULL;
  char i=0,temp, receive_flag=0,buffer_flag=0,start_flag =1 , mobile_num[]={"091000000"};
  //char cmgda[]= {'A','T','+','C','M','G','D','A','=','"','D','E','L',' ','A','L','L','"','\r'};
  //char cmgr[]= {"AT+CMGR="};

  char call(void);  #ifndef RXB8
  #define RXB8 1
  #endif

  #ifndef TXB8
  #define TXB8 0
  #endif

  #ifndef UPE
  #define UPE 2
  #endif

  #ifndef DOR
  #define DOR 3
  #endif

  #ifndef FE
  #define FE 4
  #endif

  #ifndef UDRE
  #define UDRE 5
  #endif

  #ifndef RXC
  #define RXC 7
  #endif

  #define FRAMING_ERROR (1<<FE)
  #define PARITY_ERROR (1<<UPE)
  #define DATA_OVERRUN (1<<DOR)
  #define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
  #define RX_COMPLETE (1<<RXC)

  // USART Receiver buffer
  #define RX_BUFFER_SIZE 248
  char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];

  #if RX_BUFFER_SIZE <= 256
  unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
  #else
  unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
  #endif

  // This flag is set on USART Receiver buffer overflow
  bit rx_buffer_overflow;

  // USART Receiver interrupt service routine
  interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
  {
  char status,data;
  status=UCSRA;
  data=UDR;
  if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
  {
  rx_buffer[rx_wr_index++] = data;
  #if RX_BUFFER_SIZE == 256
  // special case for receiver buffer size=256
  if (++rx_counter == 0)
  rx_buffer_overflow=1;
  #else
  if (rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE)
  rx_wr_index=0;
  if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
  {
  rx_counter=0;
  rx_buffer_overflow=1;
  }
  #endif
  }
  }

  #ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
  // Get a character from the USART Receiver buffer
  #define _ALTERNATE_GETCHAR_
  #pragma used+
  char getchar(void)
  {
  char data;
  while (rx_counter==0);
  data=rx_buffer[rx_rd_index++];
  #if RX_BUFFER_SIZE != 256
  if (rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
  #endif
  #asm("cli")
  --rx_counter;
  #asm("sei")
  return data;
  }
  #pragma used-
  #endif

  // USART Transmitter buffer
  #define TX_BUFFER_SIZE 40
  char tx_buffer[TX_BUFFER_SIZE];

  #if TX_BUFFER_SIZE <= 256
  unsigned char tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
  #else
  unsigned int tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
  #endif

  // USART Transmitter interrupt service routine
  interrupt [USART_TXC] void usart_tx_isr(void)
  {
  if (tx_counter)
  {
  --tx_counter;
  UDR=tx_buffer[tx_rd_index++];
  #if TX_BUFFER_SIZE != 256
  if (tx_rd_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_rd_index=0;
  #endif
  }
  }

  #ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
  // Write a character to the USART Transmitter buffer
  #define _ALTERNATE_PUTCHAR_
  #pragma used+
  void putchar(char c)
  {
  while (tx_counter == TX_BUFFER_SIZE);
  #asm("cli")
  if (tx_counter || ((UCSRA & DATA_REGISTER_EMPTY)==0))
  {
  tx_buffer[tx_wr_index++]=c;
  #if TX_BUFFER_SIZE != 256
  if (tx_wr_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_wr_index=0;
  #endif
  ++tx_counter;
  }
  else
  UDR=c;
  #asm("sei")
  }
  #pragma used-
  #endif


  // External Interrupt 2 service routine
  interrupt [EXT_INT2] void ext_int2_isr(void)
  {
  rx_wr_index=0;
  delay_ms(250);
  if(PINB.2==1)
  {
  receive_flag=1;
  }
  if(PINB.2==0) receive_flag=0;
  }  // Standard Input/Output functions
  #include <stdio.h>

  // Declare your global variables here

  void main(void)
  {
  // Declare your local variables here

  // Input/Output Ports initialization
  // Port A initialization
  // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
  PORTA=0x00;
  DDRA=0x00;

  // Port B initialization
  // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
  PORTB=0x00;
  DDRB=0x00;

  // Port C initialization
  // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
  PORTC=0x00;
  DDRC=0x00;

  // Port D initialization
  // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
  PORTD=0x00;
  DDRD=0x00;


  // External Interrupt(s) initialization
  // INT0: Off
  // INT1: Off
  // INT2: On
  // INT2 Mode: Falling Edge
  GICR|=0x20;
  MCUCR=0x00;
  MCUCSR=0x00;
  GIFR=0x20;


  // USART initialization
  // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
  // USART Receiver: On
  // USART Transmitter: On
  // USART Mode: Asynchronous
  // USART Baud Rate: 56000
  UCSRA=0x00;
  UCSRB=0xD8;
  UCSRC=0x06;
  UBRRH=0x00;
  UBRRL=0x08;

  // Alphanumeric LCD initialization
  // Connections are specified in the
  // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
  // RS - PORTB Bit 0
  // RD - PORTB Bit 1
  // EN - PORTB Bit 3
  // D4 - PORTB Bit 4
  // D5 - PORTB Bit 5
  // D6 - PORTB Bit 6
  // D7 - PORTB Bit 7
  // Characters/line: 20
  lcd_init(20);


  printf("AT");
  delay_ms(100);
  putchar(enter);
  delay_ms(100);
  printf("AT+CMGF=1");
  putchar(enter);
  delay_ms(100);
  //echo off
  printf("ATE0&W");
  putchar(enter);
  printf("AT+CMGDA=\"DEL ALL\"");
  putchar(enter);
  lcd_clear();
  lcd_gotoxy(0,0);
  lcd_puts("start");
  delay_ms(3000);
  // delete receive buffer
  printf("AT");
  delay_ms(100);
  putchar(enter);
  delay_ms(100);
  for(i=0; i<=248; i++)
  {
  rx_buffer[i]=0;
  }

  lcd_clear();
  lcd_gotoxy(0,0);
  lcd_puts("start2");
  delay_ms(3000);

  //calling
  temp=call();
  delay_ms(3000);
  lcd_clear();
  lcd_gotoxy(0,0);
  lcd_puts("call");
  delay_ms(2000);

  // Global enable interrupts
  #asm("sei")


  rx_wr_index=0;
  start_flag =1;
  while (1)
  {
  if(receive_flag == 1 && start_flag == 0)
  {
  rx_wr_index=0;
  lcd_clear();
  lcd_gotoxy(0,0);
  lcd_puts("sms");
  delay_ms(3000);
  lcd_clear();
  for(i=0; i<11; i++)
  {
  lcd_gotoxy(i, 1);
  lcd_putchar(rx_buffer[i]);
  delay_ms(100);
  }
  lcd_gotoxy(5, 0);
  lcd_puts("sms");
  delay_ms(2000);
  while(pch==NULL)
  {
  pch=strstr(rx_buffer,"SM");

  }

  lcd_clear();
  lcd_gotoxy(0,0);
  lcd_puts("find");
  delay_ms(3000);
  /* printf("AT+CMGR=");
  putchar(pch[4]);
  putchar(enter);
  rx_wr_index=0;
  pch=NULL;
  lcd_clear();
  lcd_gotoxy(0,0);
  lcd_puts("search on");
  delay_ms(3000);
  while(pch==NULL)
  {
  pch=strstr(rx_buffer,"on");

  }
  lcd_clear();
  lcd_gotoxy(0,0);
  lcd_puts("on finde");
  delay_ms(4000);

  // delete receive buffer */
  for(i=0; i<=248; i++)
  {
  rx_buffer[i]=0;
  }

  receive_flag =0;
  rx_wr_index=0;

  }
  lcd_clear();
  lcd_gotoxy(0,0);
  lcd_puts("while");
  start_flag =0;
  delay_ms(1000);
  }
  }  char call(void)
  {
  char response[5];
  printf("AT");
  delay_ms(100);
  putchar(enter);
  delay_ms(100);
  printf("ATD%s;",mobile_num);
  delay_ms(100);
  putchar(enter);
  gets(response,2);
  delay_ms(100);
  if(strcmp(response,"ER")==1)
  {
  return 0;
  }
  else return 1;  }
  [/LEFT]


  تابع اخر برنامه را برای تماس نوشتم این طور که در اغاز یک تماس با شماره مشخصی می گیرد.این قسمت به خوبی کار میکند
  اما وقتی پیامکی به ماژول می فرستم درون حلقه while ای که مربوط به پیدا کردن SM (طبق دیتا شیت ماژول پس از دریافت پیامک این پیام را به میکرو باید ارسال کند +CMTI: "SM",1 که عدد، شماره خانه ایست که پیامک در ان ذخیره شده ، باید ان را استخراج کرد و دوباره به ماژول فرستاد)می باشد گیر میکند.
  ممنون می شوم کمک کنید برنامه را اصلاح کنم یا برنامه بهتری پیشنهاد دهید.
  در ضمن کاراکتر هایی را هم که در خط 305 چاپ می کند بی معنی است
لطفا صبر کنید...
X