دوست عزیز اگر میخوای خیلی آسون باشه AVR و بسکام ... که دیگه ساده تر از این نمیشه
...