از منوی tools/update from libraries استفاده کنید ..