(((چکار کنیم مقاومت قرار داده شده در مدار داغ نشود یا اصلاً نسوزد)))

نمایش نسخه قابل چاپ