نحوه اضافه کردن avrlib (نه avr-libc) به AVR-gcc

نمایش نسخه قابل چاپ