نوشتن با Verilog اجرا با چی ؟

نمایش نسخه قابل چاپ