بردن فایل dwg دو بعدی به یک برنامه ای مثل paint و استخراج مختصات x,y و ارسال

نمایش نسخه قابل چاپ