ایا میشه از ترانس کاهنده به عنوان افزاینده استفاده کرد؟

نمایش نسخه قابل چاپ