سوال راجع به مثبت و منفی بودن دو سر شنت

نمایش نسخه قابل چاپ