ساخت mp3player با میکرو اتمگا 32 و یک ال سی دی و یک ماژول MMC در محیط کدویژن

نمایش نسخه قابل چاپ