در بسکام، ذخیره متغیر Integer در متغیر Byte

نمایش نسخه قابل چاپ