لطفا اگر کسی شماتیک راه اندازی با 1768 داره بفرسته

دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

واجبه کمک کنین هر کاری کردم هیچی نمیاره