سلام دوستان و اساتید
برای پیچیدن ترانس با مشخصات زیر کمک میخوام تا حدودی میدونم چی به چیه ولی بعضی جاهاش برام مبهمه مثل فیلار*3
Start on pin(s) 4 and wind 15 turns (x 3 filar) of item [5]. in 1...