سلام
پایه یک و سه میشه دو سر مقاومت مولتی ترن پایه وسط هم میشه متغیر
تشخیص مقدار اهم مولتی ترن هم دو عدد اول ثابت عدد سوم هم به تعدادش صفر میاد جلوی دو عدد اول
مثال مولتی ترن w 202 میشه 2000...