باسلام قسمت پاور dvb 252 سوخته که مقاومتهای smd شماره اشان مشخص نیست عکس از قسمت پاورش میخوام یا شماتیک تشکر فراوان