دوستان من مصاحبه فنی استخدامی دارم یک هفته ام وقت دارم .از دروس مهندسی قدرت چی بخونم بهتره اگه کسی جزوه به درد بخورداره یاتجربه ای دراین مورد ممنونم اگه دراختیارم قراربده.