معمولا aT COMMAND ها تغییر نمی کنند و استاندارد هستند
ما سوای اون ! یه یچزی میگم ناراحت نشید
قبل اینکه این پست رو بزنید، حداقل یه سرچ ساده تو AT COMMAND ماژول SIM800 میکردید!
بعد میومدید میپرسیدید...