ببخشید من ازین ماژول های nrf بدون آنتن البته از نوع چینیش استفاده کردم دیتا تو گیرنده قطع و وصل میشه مشکل از چیه؟برنامه هم از اگزمپل های خود آردوینو هست