مشکل اینجاست که آنالوگ خیلی سخته
مثل تفاوت ماشین با موشک میممونه