دوستان نیاز به سنسور ازن و سنجش میزان ازن موجود در هوا داریم میخواییم برسی کنیم ساعتی چند دقیقه ازن ژنراتور روشن باشه تا غلظت ازن باعث مرگ و خسارت به بدن انسان و گیاهان نشه