دوستی که اینو ساخته من یک سوال دارم ایا اگه پیزو رو تو اب داغ بزارم (ماژول نه )خود پیزو فقط اسیب میبینه؟