سلام ناصر جان

ميگم به نظرم اين حرفتون درست نيست چون که ما با همون وزني که وارد مسير سر بالايي ميشيم(يا به يه سرعتي مي رسيم) ، با همون وزن هم بر مي گرديم و سر پاييني رو ميايم(يا به سرعت صفر بر مي...