1- هنگامی که از فهرست Tools گزینه ی Port به درستی انتخاب نشده باشد نرم افزار Arduino چنین پیامی را نشان می دهد:avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM4": The system cannot find the file...