من تمام بیت لاک هارو صفر کردم اما بازهم ااانگار نه انگار هم میشد خوندش و هم دوباره پروکرامش کرد