چرا با جابجایی سوکت عملکرد صفحه دیجیتال دمای هیتر درست میشه؟علت چیست؟