سلام من الآن اين تاپيك و ديدم
راهش اينه كه Vout سنسورو مستقيم وصل كني به adc بعد مقدار خونده شده رو تو فرمولهاي زير بذاري تا جريان و بهت بده:

adcnumber=adcnumber*5
adcvoltage=adcnumber/1023...