سلام
به برنامه نویس جاواباانگیزه برای همکاری در بزرگترین پروژه تحقیقاتی رباتیکی کشور در زمینه ربات انسان نمادر دانشگاه تهران نیازمندیم.
تخصص*های مورد نیاز:
مسلط به برنامه نویسی جاوادراکلیپس و...