سلام به همه من ازpullup استفاده کردم با مقاومت10kبعد هرمرتبه که امتحان می کنم دو بار اجرا میشه:mad: من وصل کردم با وقفه وقفه ام تو حالت fallingهست ودر برنامه هم بعدشرط صحیح بودن وقفه یه...