راه حل بدست آوردن مقادیرظرفیت خازن متغیر با داشتن اندوکتانس یک دهم میکروهانری در مدار هماهنگ با محدوده فرکانسی 88 تا 108 مگاهرتز رابه بنده آموزش بدهیدلطفا :various_062: