سلام آقا حامد
موفق به یکسو سازی بدون افت ولتاژ شدی؟
لطفا می کنی به مداری که رسیدی رو به اشتراک بگذار ما هم استفاده کنیم....
سپاس