سلام
اون زمین بین دو رله را حذف کن بجاش دو تا دیود هرزگرد با رله ها موازی کن
دیود های d1 & d2 هم کاتدهاشو با یه مقاومت زمین کن
و از آند هاش بعنوان خروجی استفاده کن
بطور کلی از رله استفاده کردی...