با سلام
برای مورد اول
دو سه تا راه داری
1. نوشتن برنامه با مقدار دهی و پروگرام آن و اجرای آن یک مرتبه برای مقدار دهی و سپس تغییر برنامه ( برنامه بدون مقدار دهی اولیه ) و پروگرام کردن آن
2. نوشتن...