سلام شما رله را برداشته اید ! آیا رله خراب بود و عوض کردید؟
در این سنسور بیشترین خرابی مربوط به خازن MKT ( آبی رنگ) در ورودی برق است.
آن را عوض کنید.