سلام دوستان کسی مدار برای تعداد بیشتر پیزو ساخته یعنی با یه مدار بشه تعداد بیشتر پیزو رو بکار گرفت؟

دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

سلام دوستان کسی مدار برای تعداد بیشتر پیزو ساخته...