سلام
می خواستم ازتون کمک بگیرم برای تولید صدای آژیر ، صدایی مثل روشن شدن دستگاه و یا آژیر هشدار با استفاده از pwm