شما بدون ابزار و تست آزمایشگاهی نمیتونی چیزی به اسم فیوز بسازی ( فیوز یا circuit breaker وسیله ای هست که در جریان نامی ذکر شده بسته به زمان مد نظر که بعنوان سرعت فیوز عنوان میشه مدار رو قطع میکنه ......