سلام
من مدار آمپلی بستم ولی نویز دار . میشه توضیح بشتری بدی