سلام ببخشید این تمام قطعاتش در بازار پیدا میشه؟

دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

سلام ببخشید این تمام قطعاتش در بازار پیدا میشه؟

دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

سلام ببخشید...