درود
هیچی دقیق تر از این استپ موتور های نیستش! اولین تجربه من به سال ۱۳۸۴ بر میگرده که جلو آمپر ELX بستم که استپ موتوری بودش
و به وضوح دیدم که چقدر دور موتور زنده تر نمایش داده میشه! عقربه کیلومتر...