با سلام من یک برنامه نوشتم که حاوی مقادیر اولیه برای متغیر eepromهست, وقتی توسط پروگرامر برنامه ریزی میکنمابتدا فایل هگز سپس از قسمت
Mcu eeprom write,verify قسمتeepromرا مینویسم در میکرو...