منظور قطع شدن برق شهره یا قطع فیوز؟ در حالت معمولی بیرون کشیدن دوشاخه هم 10 دقیقه تاخیر بدنبال داره؟