با درود چیز های که نیست میتونی خودت طراحی کنی و اضافه کنی
مطالب همین بخش مطالعه کن موارد زیادی هست در مورد ساختن قعطات
مقاومت هم اندازه هاشون با توجه به واتشون متفاوت که مدل 1/4 وات هست و چون...