اکثر پاور ها 1 آمپره و مشکلی هم بوجود نمی اره

با فرض بزرگترین میکرو استفاده شده m2560 و حدود 70 تا ورودی خروجی و جریان هر کدوم 20 میلی آمپر + مصرف خود میکرو تقریبا 2 آمپر حداکثر جریان ه
که...