با استفاده از یک دیود مناسب میتونی این کار رو انجام دهی باتری را با یک دیود به خط تغذیه وصل کن زمانی که خط تغذیه وصل باشد از باتری جریانی کشیده نمیشود. ولی در حالتی که ورودی خط تغذیه قطع باشد باتری...