درود ، جریان یک مولفه کشیدنی هست ، یعنی اگر شما ولتاژ ۵ ولت ۱۰ آمپر هم به آردو وصل کنید ، مادامی که جریانی از برد آردو نکشید اتفاقی نمی افته، اما این رو در نظر بگیرید ، در آردوهای با چیپ ۳۲۸ ، نهایت...