دقيقا
فقط ديودت به اندازه کافي سريع باشه , جريان مناسب رو عبور بده, البته توي آند ديود يه دونه سلف براي گرفتن اسپايک بزار همينطور يه بانک خازني متناسب که با خروجي ديود و تغذيه مدار يکي باشه که زمان...