کد ذخیره میشه.
موقع روشن کردن، حدود 5 تا 30 ثانیه (قابل تنظیمه، پیش فرض 5 ثانیه س فک کنم) بوت لودر اجرا میشه و برنامه اصلی اجرا نمیشه. برای اجرای برنامه اصلی باید وایسین تا این زمان بگذره همیشه.