سلام
فقط ميدونم دستوري داريم که کل متغير رو که ميتونه کلمه هم باشه,پاک ميکنه,شما واضحتر بگو ميخواي چيکار کني تت بچه ها هم ايده هاشونو بگن