:whistling: salam.
zamane program kardan MEGA8/48 tavvasote har porogramer avvaliye -ee bayad deghat dashte bashi ke in fius Bit ha roshan bashan .ok

:read: BOOTZS0 - BOOTSZ1 - CKOPT- SUT0

...